. 30, 22

  .  30,  22

, -_ , -

, , . V , , . .

, , , - . . . , , .

.

, , .

-

, b TQACTOM XBOCIE. V ",

.

?
?