Popular Woodworking 2008-06 № 169, страница 39

Popular Woodworking 2008-06 № 169, страница 39

Jatoba Bench

T

w

1

□ 8

Regular slats

1

2V4

48

Jatoba

□ 1

Keel slat

1

3V4

48

Jatoba

□ 4

Legs

1 Vz

2V4

17

Jatoba

□ 1

Stretcher

1 v2

3V2

35

Jatoba

□ 2

Top rails

1V8

2V4

14

Jatoba

□ 2

Bottom rails

tV4

23/4

14

Jatoba

□ 16

Spacers

v2

1

1

Ebony

a 4

Plugs

5/sdia.

1/4

Ebony

□ 4

Plugs

s/8dia.

Jatoba

Hardware

□ 2

Threaded rods

V4-20

12

Stainless

a 4

Nuts

V4

Stainless

a 4

Washers

v4

Stainless

a 2

Lag screws

2

Stainless

□ 2

Lag screws

21/2

Stainless

L.

It

plan

|

elevation

Обсуждение
Понравилось?
Войдите чтобы оставить комментарий
Понравилось?